Všeobecné zmluvné podmienky denného tábora Domča kemp 2024

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Pokus s.r.o.

 Zmluvný vzťah

1. Zmluvný vzťah vzniká medzi spoločnosťou Pokus s.r.o. IČO: 50 930 923, so sídlom: Komenského 1486/32, 955 01 Topoľčany a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba  spôsobilá na právne úkony) doručením záväznej prihlášky prostredníctvom online formulára a zaplatením ceny táboru bankovým prevodom alebo v hotovosti.

 Cena a platobné podmienky

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:

bankovým prevodom– ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa. Číslo účtu v tvare IBAN: SK74 5600 0000 0091 6369 4001

Hotovosťou v prevádzke Domča_pizza_burgre_KIDS na ulici Moyzesova 418/16, 958 01 Partizánske.

Nástup detí na tábor

3. Pri nástupe do tábora zákonný zástupca dieťaťa vypíše  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. Kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcej tábora.

Povinnosti a práva objednávateľa

4. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:45 do 8:15 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:15 hod za prítomnosti animátoriek tábora. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 15:30 do 16:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.

5. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

6. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu spoločnosť Pokus s.r.o. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.

7. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť. 

Povinnosti a práva Pokus s.r.o.

8. Spoločnosť Pokus s.r.o. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

9. Ak je spoločnosť Pokus s.r.o. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu z ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, spoločnosť Pokus s.r.o. mu vráti celú úhradu. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

10. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia spoločnosti Pokus s.r.o..

11. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti spoločnosti Pokus s.r.o. a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne.

12. Spoločnosť Pokus s.r.o. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet  spoločnosti Pokus s.r.o.. alebo v hotovosti. V takomto prípade spoločnosť Pokus s.r.o.. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

13. Spoločnosť Pokus s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Spoločnosť Pokus s.r.o. umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak spoločnosť Pokus s.r.o. bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor.

14. Spoločnosť Pokus s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov spoločnosti Pokus s.r.o., spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

15. Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré spoločnosti Pokus s.r.o. so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 10 Eur.

Storno podmienky

16. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

 

– v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno poplatok 25 % z ceny tábora.

– storno do 9 až 5 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje storno poplatok 50% z ceny tábora.

– storno do 4 až 3 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje storno poplatok 75% z ceny tábora.

– v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno poplatok 100% z ceny tábora. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.

– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

17. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov

18. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany spoločnosti Pokus s.r.o. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Záverečné ustanovenia

19. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

20. Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Pokus s.r.o. prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel  a súhlasí s nimi.

Tieto podmienky účasti platia od 01.05.2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

 
0
Košík
  • Košík je prázdny